NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Pályázati és Projektmenedzsment Iroda

Q vagy D1 pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora

a 2023. évre

a Tématerületi Kiválósági Program 2021, valamint a „Publikációs Projektek Támogatása” keretében
pályázatot hirdet
 

az egyetem tudományos produktivitásának és láthatóságának növelésére, Q vagy D1 minősítésű közlemények szerzőinek anyagi motiválására megjelent publikációkkal történő pályázat útján


A pályázat kiemelt célja az egyetem tudományos láthatóságának növelése, az elért tudományos eredmények társadalmi hasznosíthatóságának ösztönzése. További célja, hogy hozzájáruljon a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosításához, az ezeket célzó kezdeményezésekhez, a nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítéséhez, valamint az egyetem tudományos produktivitásának növeléséhez.


 

I. Pályázni az alábbi Tématerületi Kiválósági Program 2021, valamint a „Publikációs Projektek Támogatása” valamelyikében lehetséges:

1.  Tématerületi Kiválósági Program 2021: Alkalmazott katonai műszaki-, had-, és társadalomtudományi kutatások a nemzetvédelem, nemzetbiztonság területén a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon 

A program kutatási területei, szakmai célkitűzései:

A projekt legfőbb célkitűzése, hogy erősítse a Magyarország biztonságának és védelmi képességeinek fejlesztéseire irányuló folyamatokat. A kutatás eredményei termékekben (prototípus, szoftver) és eljárásokban, stratégiai értékelésekben és kormányzati döntés-előkészítő javaslatokban realizálódnak, a következő alprojektek közreműködésével:

1. Az „Integrált-mintarepülőtér” alprojekt kutatásainak a fókusza a hagyományos- és a pilóta nélküli légijárművek integrált, biztonságos és környezetkímélő repülőtéri üzemeltetési feltételeinek kialakítására irányul, átfogó célkitűzése egy komplex repülőtér- és légijármű üzemeltetési rendszer modelljének kialakítása.

2. A „Harcászati döntéshozatalt támogató szimulációs képességek és szakértői rendszerek fejlesztésére irányuló kutatások” alprojekt légvédelmi rakéta bevetés tervezői és döntéstámogató tudásalapú rendszer megalkotása érdekében végez fejlesztéseket. A tervezett eredmény egy térinformatikai alapon működő tudásalapú rendszer.

3. A „3D fémnyomtatás alkalmazása katonai logisztikában és hadiiparban” alprojekt költséghatékony megoldásokat keres a fegyver, gépjármű alkatrész helyben történő kinyomtatásával.

4. A „Mesterséges intelligencia, alternatív valóságok és rádiófrekvenciás eljárások védelmi célú alkalmazása” alprojekt célja AI, xR, RF alapú védelmi célú rendszerek fejlesztése.

5. Az „Európa nemzetközi biztonsági keretei és Magyarország – a stratégiai autonómia lehetőségei” alprojekt célja a folyamatosan változó és multilaterális nemzetközi rendszerben a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető kihívások és az azokra adott válaszok komplex elemzése.

6. Az „Alkalmazott természettudományi” alprojekt célja katonai és civil műholdak, megakonstellációk adatainak elemzése, beleértve az ionizáló sugárzásokat, illetve ezek relativitáselméleti és logikai vonatkozásait.

7. A „Védelmi és Biztonsági Szabályrendszer Reform 2023” alprojekt célja a 2023-tól hatályos védelmi-biztonsági rendszer elemzése, fejlesztési javaslatok kidolgozása. A kutatás tárgya kapcsolódik a védelemigazgatási rendszer fejlesztéséhez is, amely napjainkban az egyik kiemelt kormányzati szándéknak minősül.

8. „A nemzetvédelem és haderőfejlesztési törekvések regionális szinergiái és a közös fellépés lehetőségei Kelet-Közép-Európában” alprojekt kutatási célja, hogy a kisállamisági vitán keresztül és a vonatkozó szakirodalmat felhasználva értelmezze a kelet-közép-európai térség biztonságának, azon belül Magyarország közvetlen környezetének jelen folyamatait.

Kulcsszavak:

mintarepülőtér; légijármű üzemeltetési rendszer modell; harcászati döntéshozatalt támogató szimuláció; hadiipari 3D fémnyomtatás; mesterséges intelligencia, alternatív valóságok, rádiófrekvenciás eljárások; AI, xR, RF alapú védelmi rendszerek; nemzetközi biztonság; védelmi-biztonsági rendszer; katonai és civil műholdak, megakonstellációk; nemzetvédelem és haderőfejlesztési törekvések regionális szinergiái

 

2.  Tématerületi Kiválósági Program 2021: Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások

A program kutatási területei, szakmai célkitűzései:

A következő kutatási területeken keresztül megvalósuló projekt arra keresi a választ, hogy az átfogó értelemben vett társadalmi innováció közszolgálati aspektusa mely területeken, milyen képességek és mérhető eredmények, valamint kiváltott hatások révén járulnak hozzá az államkormányzás fenntartható működéséhez.

1. „A jó és hatékony közigazgatás feladatrendszere” kutatás célja egy olyan szakmai mentorálási szolgáltatáscsomag, ahol az egyes szintek (központi, területi és önkormányzati) felmérését és továbbfejlesztését, egyes részkérdések – így különösen a közigazgatás szervezetével, személyzetének jogállásával, feladataival és az eljárásjoggal kapcsolatos dilemmák és arra adott válaszok – megválaszolását összehasonlító jogi kutatásokkal támogatja.

2. „Fenntartható közösségi- és családpolitikák” kiemelten foglalkozik a család fogalmának, jogi tartalmának feltárása, alkotmányos aspektusainak bemutatásával, a családtagok közötti magánjogi jogviszonyok komplex jogi szabályozásának vizsgálatával.

3. „A negyedik ipari forradalom kihívásait kezelő komplex szakpolitikai modellek”-alulról építkező- aspektusát a digitalizáció és a helyi gazdaságfejlesztés technológiai hátterének vizsgálata jeleníti meg. E kutatási irány specifikus céljai a digitális önkormányzás helyi gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatásainak feltárása, aktuális állapotának felmérése, illetve a fejlesztési irányok kijelölése-, melynek a nemzetközi jog azon részterületeinek azonosítása ad keretet, amelyekkel kapcsolatban a mesterséges intelligencia (MI) megjelenése és általánossá válása várhatóan a legkomolyabb kihívásokkal jár együtt.

4. „Kreatív oktatási és kutatási módszerek a digitális és hagyományos oktatásban” kutatás eredményeként szakmai ajánlások fogalmazódnak meg, felmérve és elemezve a nemzetközi tapasztalatokat és jó gyakorlatokat. Kiemelt figyelmet kap a minőségi publikációkat támogató módszertanok kidolgozása, valamint interaktív képzések révén történő készség szintű megismertetése.

Kulcsszavak:

fenntarthatóság, államkormányzás, innováció, innovatív közszolgálatások, lakossági és adatfelvétel, jó és hatékony közigazgatás, szolgáltatásfejlesztés, fenntartható közösség, fenntartható család, kötelmi jog, negyedik ipari forradalom, digitalizáció, komplex szakpolitikai modellek, smart resilience, tudománymetria

 

3.  Tématerületi Kiválósági Program 2021: A XXI. századi biztonsági kihívások nemzetbiztonsági hangsúlyai 

A program kutatási területei, szakmai célkitűzései:

A legfőbb célkitűzés, hogy a projekt támogassa az egyes vállalt részterületeken Magyarország nemzetbiztonságát, így oktatási segédletekkel, tanulmányokkal, infrastrukturális fejlesztésekkel, döntéstámogató megoldásokkal a végrehajtó szinttől a legfelsőbb döntéshozói szintig.

1. „Hatékony gyakorlatok a kiberbűnözés elleni fellépésben” alprojektben elsősorban rendvédelmi szervek érintett dolgozóinak szakma-specifikus képzését támogató e-learning rendszerű modernizáció megvalósítására, folyamatok racionalizálására fókuszál a digitális nyomok felkutatásától, a teljes büntető eljáráson át egészen a kiberbűncselekményekhez kötődő szervek tevékenységéig.

2. „Kutatás a pénzmosás visszaszorítására, aktuális trendjeinek bemutatására, felderítési módszerei hatékonyságának fokozására” létrehozott alprojekt célja a nemzetbiztonságot meghatározó szereplők felé szakmai és tudományos metódusok kialakítását elősegítő anyagok kidolgozása tekintettel a rendkívül felgyorsult ütemben változó pénzügyi és ahhoz kapcsolódó társadalmi viszonyokra.

3. „Várható kihívások a terrorizmus és a terrorelhárítás területén a XXI. században” alprojekt kiemelt célja, hogy a terrorizmus aktuális kihívásait és várható trendjeit bemutató vagy a terrorellenes fellépésre fókuszáló, adatokon és modern elemzési módszereken alapuló publikációk készüljenek.

4. „Környezettudatosság a rendészetben” alprojekt vizsgálja Magyarország klíma semlegességhez köthető törekvéseit a magyar bv. intézek környezettudatos tevékenysége és azok hatékonysága oldaláról. Külföldi best practice gyakorlatokat kutat és azok honi adaptálásának lehetőségeit vizsgálja. A vízügyi kutatási programrész felméri a határvízi kapcsolatok lehetséges kockázatait, valamint határvízi együttműködés keretei között vizsgálja az árvíz, a vízminőség, a vízhiány és a jégvédekezés releváns kérdéseit.

5. „A modern rendészet educatiója” alprojekt keretében kiemelt cél a rendészeti lőkiképzés és intézkedéstaktikai oktatás helyzetének pontos felmérése, a lehetséges – a hazai jogi, társadalmi, földrajzi, nemzetbiztonsági stb. sajátosságoknak leginkább megfelelő – fejlesztési irányok felmérése és kijelölése. A katasztrófavédelemi szakmai programrész célja a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésére, a védekezés lehetőségeinek és a hatások csökkentési módozatainak megismertetése a fiataloktól kezdve a felkészítést végző személyekig.

Kulcsszavak:

pénzügyi rendszer, szervezett bűnözés, pénzmosás, terrorizmus finanszírozás, kriptovaluta, kibertér, pénzügyi nyomozás, biztonság, terrorizmus, terrorelhárítás, új típusú kihívások, trendek, nemzetközi együttműködés, környezetvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, energiahatékonyság, rendészet, rendészeti lőkiképzés, intézkedéstaktika, kiképzés

 

4.  „Publikációs Projektek Támogatása”

Ebben a kategóriában azon pályázatok nyújthatók be, amelyek nem illeszkednek a Tématerületi Kiválósági Programok 2021 keretében megfogalmazott célkitűzésekhez, szakmai tartalmakhoz.

 

II. A pályázás folyamatával kapcsolatos információk

1. A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki a pályázat beadásának időpontjában:

 • az NKE foglalkoztatási szabályzatának hatálya alá tartozó jogviszonyban áll,
 • NKE által adományozott, oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címmel rendelkezik (Címadományozási Szabályzat 2. § (1) bek.),
 • az NKE-vel hallgatói jogviszonyban áll,
 • az NKE-n van folyamatban doktori fokozatszerzési eljárása.

 2. A pályázat és a támogatás feltételei:

 • Q vagy D1 minősítésű folyóiratban megjelent publikációval lehet pályázni, amely 2022. szeptember 16. és 2023. szeptember 15. között jelent/jelenik meg.
 • A Scopus vagy Web of Science adatbázis szerint a közlemény publikációs fázisa végső (Final) állapotban van. Az Article in Press és a folyóiratcikk nem végső állapota kizáró tényező. [1]
 • Amennyiben az adott folyóiratközlemény eltérő minősítésű az indexálóknál, mindig a magasabb besorolás a mérvadó.
 • Amennyiben a pályázó társszerző és további szerző is jelen pályázatra jogosult, elegendő, ha egy szerző nyújtja be a pályázatot.
 • A támogatás összege minden esetben a folyóiratközleményen szereplő szerzők számával osztódik.
 • Amennyiben a társszerző jelen pályázatra nem jogosult, a támogatásból nem részesül.
 • A jelen pályázatra jogosult szerző(k) részéről az adott publikációban megtörtént az NKE-hez rendelés, azaz a szerző(k) az NKE-t tüntette fel. Amennyiben a szerző több intézményt is feltüntetett a nevénél a publikáción, a támogatás az intézmények számával osztásra kerül. Az NKE-hez történő hozzárendelés a támogatás elnyerését követően sem vonható vissza.
 • Az MTMT adatbázisban a pályázónak és a jelen pályázatra jogosult társszerzőnek az NKE-n született publikációi az NKE-hez, azon belül is a tényleges szervezeti egységhez vannak rendelve.
 • Amennyiben a folyóiratközlemény közzététele során arra lehetőség van, a támogatott projektre való hivatkozás feltüntetése kötelező:

1.    Alkalmazott katonai műszaki-, had-, és társadalomtudományi kutatások a nemzetvédelem, nemzetbiztonság területén a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon [2]

2.    Fenntartható államkormányzás és innovatív közszolgáltatások [3]

3.    A XXI. századi biztonsági kihívások nemzetbiztonsági hangsúlyai [4]

A „Publikációs Projektek Támogatása” pályázat keretében benyújtott publikációk esetében hivatkozás feltüntetése nem szükséges.

 • Támogatásra az a személy jogosult, aki a pályázatban nevezett publikációhoz kapcsolódóan az NKE-től tiszteletdíjat vagy pénzügyi támogatást nem kapott, más támogatott (beleértve az EU által társfinanszírozott) projektekben támogatás nem került elszámolásra (kettős finanszírozás tilalma).
 • A pályázónak kell nyilatkozatot tenni, illetve igazolást adni arról, hogy a pályázati és teljesítési feltételeknek a pályázó, illetve a társszerzők megfelelnek-e.
 • A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott pályázó, akinek az „A” nyilatkozata az NKE-n van leadva.
 • Pályázatnál további előnyt jelent, ha a cikk folyóirata az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály valamelyik bizottságának 2023. június 1-től érvényes nemzetközi folyóiratlistáján szerepel. Az Osztály által elfogadott folyóiratlisták az alábbi linken érhetők el: (Link: https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380)
 • Egy publikációval pályázni a fent megjelölt Tématerületi Kiválósági Programok egyikében lehetséges. Azonos személy több pályázatot is benyújthat, azonban egy folyóiratközleménnyel egy ízben van lehetőség pályázni.

 3. A támogatás összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

 • D1 kategóriás publikáció bruttó 1.000.000 Ft/ folyóiratközlemény
 • Q1 kategóriás publikáció bruttó 800.000 Ft/ folyóiratközlemény
 • Q2 kategóriás publikáció bruttó 400.000 Ft/ folyóiratközlemény
 • Q3 kategóriás publikáció bruttó 200.000 Ft/ folyóiratközlemény
 • Q4 kategóriás publikáció bruttó 160.000 Ft/ folyóiratközlemény

 4. A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot pályaművenként.
 • Pontos megjelölését, hogy mely TKP programhoz adja be a pályázó a publikációt.
 • A pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételeknek való megfelelőségről.
 • Pontos megjelölés, hogy melyik bizottság (Állam- és Jogtudományi Bizottság, Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság, Hadtudományi Bizottság, Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság, Politikatudományi Bizottság, Regionális Tudományok Bizottsága, Szociológiai Tudományos Bizottság és Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság) nemzetközi listáján szerepel (egy folyóirat több nemzetközi listán is lehet).
 • Jogosult társszerző nyilatkozata a pályázati feltételeknek való megfelelőségről.
 • A folyóiratközlemény hivatalos URL-jét, ennek hiányában kiadói PDF változatát.

5. A pályázattal benyújtásával kapcsolatos további információk:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30. 23.59.

 A pályázatot „Q/D1-s közlemény pályázat” tárgymegjelöléssel kell elektronikusan megküldeni az tkpQD@uni-nke.hu e-mail címre.

A pályázatokat a rektor által felkért Program Irányító Bizottság bírálja el a pályázat céljához való hozzájárulás értékelésével. A szakmai bírálat határideje: 2023. október 31. 23.59. 

A pályázó személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja tartalmazza, ami az alábbi linken érhető el: https://ppi.uni-nke.hu/rolunk/adatkezeles

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda (tkpQD@uni-nke.hu) nyújt.

 


[1] Folyóirat cikk végső állapota: a közleménynek van kötetszáma, füzetszáma és oldalszáma vagy egyéni azonosítója.

[2] A publikáció nyelvétől függően magyarul, angolul, németül vagy franciául:

 „A TKP2021-NVA-16 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NVA pályázati program finanszírozásában valósult meg.”

 “Project no. TKP2021-NVA-16 has been implemented with the support provided by the Ministry of Culture and Innovation of Hungary from the National Research, Development and Innovation Fund, financed under the TKP2021-NVA funding scheme.”

“Das Projekt Nr. TKP2021-NVA-16 wurde mit Unterstützung des Ministerium für Kultur und Innovation Ungarns des Nationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsfonds im Rahmen des TKP2021-NVA Förderprogramms realisiert.”

“Le projet numéro TKP2021-NVA-16 a été réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture et de l'Innovation de Hongrie du Fonds national de recherche, de développement et d'innovation, financé dans le cadre du programme TKP2021-NVA.”

[3] A publikáció nyelvétől függően magyarul, angolul, németül vagy franciául:

 „A TKP2021-NKTA-51 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NKTA-51 pályázati program finanszírozásában valósult meg.”

 „Project no. TKP2021-NKTA-51 has been implemented with the support provided by the Ministry of Culture and Innovation of Hungary from the National Research, Development and Innovation Fund, financed under the TKP2021-NKTA funding scheme.”

 “Das Projekt Nr. TKP2021-NKTA-51 wurde mit Unterstützung des Ministerium für Kultur und Innovation Ungarns des Nationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsfonds im Rahmen des TKP2021-NKTA Förderprogramms realisiert.”

 “Le projet numéro TKP2021-NKTA-51 a été réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture et de l'Innovation de Hongrie du Fonds national de recherche, de développement et d'innovation, financé dans le cadre du programme TKP2021-NKTA.”

[4] A publikáció nyelvétől függően magyarul, angolul, németül vagy franciául:

 „A TKP2021-NVA-18 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NVA pályázati program finanszírozásában valósult meg.”

 “Project no. TKP2021-NVA-18 has been implemented with the support provided by the Ministry of Culture and Innovation of Hungary from the National Research, Development and Innovation Fund, financed under the TKP2021-NVA funding scheme.”

 “Das Projekt Nr. TKP2021-NVA-18 wurde mit Unterstützung des Ministerium für Kultur und Innovation Ungarns des Nationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsfonds im Rahmen des TKP2021-NVA Förderprogramms realisiert.”

“Le projet numéro TKP2021-NVA-18 a été réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture et de l'Innovation de Hongrie du Fonds national de recherche, de développement et d'innovation, financé dans le cadre du programme TKP2021-NVA.”

Q vagy D1_felhívás.pdf
PDF letöltése
NYILATKOZAT Pályázó részére
Word letöltése
NYILATKOZAT Jogosult társszerző részére
Word letöltése
Q-D1 pályázati űrlap.xlsx
Excel letöltése